SunKing Tecno Camon 19 Lipa Mdogo Mdogo Smartphone
6,000.00 KSh 6,000.00 KSh 6000.0 KES
Program: SunKing Tecno phones Lipa Mdogo Mdogo
Deposit: K Sh 6,000
Daily Instalments: K Sh 80
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 128GB | 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
Sale
SunKing Tecno Camon 19 Neo Lipa Mdogo Mdogo Smartphone
7,100.00 KSh 7,100.00 KSh 7100.0 KES
Program: SunKing Tecno phones Lipa Mdogo Mdogo
Deposit: K Sh 7,100
Daily Instalments: K Sh 90
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 128GB | 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
Sale
SunKing Tecno Camon 19 Pro 5G Lipa Mdogo Mdogo Smartphone
7,800.00 KSh 7,800.00 KSh 7800.0 KES
Program: SunKing Tecno Phones Lipa Mdogo Mdogo
Deposit: K Sh 7,800
Daily Instalments: K Sh 100
Period of Instalments: 12 Month
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
Sale
SunKing Tecno Camon 19 Pro Lipa Mdogo Mdogo Smartphone
7,800.00 KSh 7,800.00 KSh 7800.0 KES
Program: SunKing Tecno phones Lipa Mdogo Mdogo
Deposit: K Sh 7,800
Daily Instalments: K Sh 100
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 128GB | 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
New!
M-KOPA Tecno Camon 19 Pro 5G Lipa Mdogo Mdogo Smartphone
7,800.00 KSh 7,800.00 KSh 7800.0 KES
Program: M-KOPA Tecno Phones Lipa Mdogo Mdogo
Deposit: K Sh 7,800
Daily Instalments: K Sh 100
Period of Instalments: 12 Month
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
Sale
M-KOPA Tecno Camon 19 Pro Lipa Mdogo Mdogo Smartphone
7,800.00 KSh 7,800.00 KSh 7800.0 KES
Program: M-KOPA Tecno phones Lipa Mdogo Mdogo
Deposit: K Sh 7,800
Daily Instalments: K Sh 100
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 128GB | 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
New!
M-KOPA Tecno Camon 19 Neo Lipa Mdogo Mdogo Smartphone
7,100.00 KSh 7,100.00 KSh 7100.0 KES
Program: M-KOPA Tecno phones Lipa Mdogo Mdogo
Deposit: K Sh 7,100
Daily Instalments: K Sh 90
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 128GB | 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
Sale
M-KOPA Tecno Camon 19 Lipa Mdogo Mdogo Smartphone
6,000.00 KSh 6,000.00 KSh 6000.0 KES
Program: M-KOPA Tecno phones Lipa Mdogo Mdogo
Deposit: K Sh 6,000
Daily Instalments: K Sh 80
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 128GB | 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
Sale
Onfon Tecno Camon 19 Pro 5G Lipa Pole Pole Smartphone
7,800.00 KSh 7,800.00 KSh 7800.0 KES
Program: Onfon Tecno Phones Lipa Pole Pole
Deposit: K Sh 7,800
Daily Instalments: K Sh 100
Period of Instalments: 12 Month
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
Sale
Onfon Tecno Camon 19 Pro Lipa Pole Pole Smartphone
7,800.00 KSh 7,800.00 KSh 7800.0 KES
Program: Onfon Tecno Phones Lipa Pole Pole
Deposit: K Sh 7,800
Daily Instalments: K Sh 100
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 128GB | 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
New!
Onfon Tecno Camon 19 Neo Lipa Pole Pole Smartphone
7,100.00 KSh 7,100.00 KSh 7100.0 KES
Program: Onfon Tecno Phones Lipa Pole Pole
Deposit: K Sh 7,100
Daily Instalments: K Sh 90
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 128GB | 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
Sale
Onfon Tecno Camon 19 Lipa Pole Pole Smartphone
6,000.00 KSh 6,000.00 KSh 6000.0 KES
Program: Onfon Tecno Phones Lipa Pole Pole
Deposit: K Sh 6,000
Daily Instalments: K Sh 80
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 128GB | 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
Sale
Onfon Tecno Camon 19 Pro 5G Lipa Mdogo Mdogo Smartphone
7,800.00 KSh 7,800.00 KSh 7800.0 KES
Program: Onfon Tecno Phones Lipa Mdogo Mdogo
Deposit: K Sh 7,800
Daily Instalments: K Sh 100
Period of Instalments: 12 Month
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
Sale
Onfon Tecno Camon 19 Pro Lipa Mdogo Mdogo Smartphone
7,800.00 KSh 7,800.00 KSh 7800.0 KES
Program: Onfon Tecno phones Lipa Mdogo Mdogo
Deposit: K Sh 7,800
Daily Instalments: K Sh 100
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 128GB | 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
New!
Onfon Tecno Camon 19 Neo Lipa Mdogo Mdogo Smartphone
7,100.00 KSh 7,100.00 KSh 7100.0 KES
Program: Onfon Tecno phones Lipa Mdogo Mdogo
Deposit: K Sh 7,100
Daily Instalments: K Sh 90
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 128GB | 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
Sale
Onfon Tecno Camon 19 Lipa Mdogo Mdogo Smartphone
6,000.00 KSh 6,000.00 KSh 6000.0 KES
Program: Onfon Tecno phones Lipa Mdogo Mdogo
Deposit: K Sh 6,000
Daily Instalments: K Sh 80
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 128GB | 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
Sale
Tecno Camon 19 Pro 5G Lipa Pole Pole Smartphone
7,800.00 KSh 7,800.00 KSh 7800.0 KES
Program: Tecno Phones Lipa Pole Pole
Deposit: K Sh 7,800
Daily Instalments: K Sh 100
Period of Instalments: 12 Month
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
Sale
Tecno Camon 19 Pro Lipa Pole Pole Smartphone
7,800.00 KSh 7,800.00 KSh 7800.0 KES
Program: Tecno Phones Lipa Pole Pole
Deposit: K Sh 7,800
Daily Instalments: K Sh 100
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 128GB | 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
New!
Tecno Camon 19 Neo Lipa Pole Pole Smartphone
7,100.00 KSh 7,100.00 KSh 7100.0 KES
Program: Tecno Phones Lipa Pole Pole
Deposit: K Sh 7,100
Daily Instalments: K Sh 90
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 128GB | 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
Sale
Tecno Camon 19 Lipa Pole Pole Smartphone
6,000.00 KSh 6,000.00 KSh 6000.0 KES
Program: Tecno Phones Lipa Pole Pole
Deposit: K Sh 6,000
Daily Instalments: K Sh 80
Screen: 6.8 Inches, 1080 x 2460 Pixels
Storage: 128GB | 256GB
RAM: 8GB
Battery: 5000mAh, Li-Po
Sale